Nieuws

Levenscyclusanalyse meststoffen

Gepubliceerd op
18 februari 2010

PPO van Wageningen UR heeft een levenscyclusanalyse uitgevoerd van vaste rundermest, runderdrijfmest, digestaat, effluent en dikke fractie van gescheiden digestaat, GFT-compost en kunstmest (kalkammonsalpeter, Tripelsuperfosfaat en Kali 60). Het onderzoek biedt interessante informatie voor telers, bestuurders en beleidsmakers, omdat de resultaten zijn opgesplitst in drie fasen.

De onderzoekers vergeleken mestproducten met elkaar in de fase van productie van de meststof en het transport naar de akkerbouwer (fase 1) en in die van toepassing op de akker (fase 2). Bij digestaat is de fase van biogasproductie apart beoordeeld (fase 0). Het energieverbruik, de broeikasgasemissie, ammoniakemissie en nitraatuitspoeling vergeleken ze per ton meststof, per kilogram stikstof en pasten ze toe in een bemestingstrategie in bedrijfsverband in een biologisch en gangbaar bedrijfssysteem. Behalve de milieukundige aspecten is ook de landbouwkundige waarde van de meststoffen beoordeeld: de bijdrage die de meststoffen leveren aan de directe voeding van het gewas, aan het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid en het vergroten van de oogstzekerheid.

Totaalindruk

Een totaalindruk van de meststoffen is niet in een paar woorden te geven. De resultaten worden enerzijds sterk bepaald door de gehanteerde afbakening; anderzijds is het moeilijk om ongelijksoortige factoren met elkaar te vergelijken. Het eindoordeel hangt sterk af van de zwaarte die aan de factoren wordt gegeven en het hangt ervan af of de meststoffen beoordeeld worden per ton meststof, per kg N of toegepast in een bemestingstrategie in bedrijfsverband.

Uitsplitsing in drie fasen

Bovendien is het eindoordeel afhankelijk van de fase die wordt beoordeeld: de productiefase van de meststof, de toepassingsfase op de akker of getotaliseerd voor beide fasen. Door de uitsplitsing in drie fasen (fase 0 voor vergisting, fase 1 voor de productiefase van de meststof en fase 2 voor de toepassing op de akker) is het onderzoek relevant voor telers, bestuurders en beleidsmakers.

Downloads

Meer downloads