Onder de naam bioKennis communiceren het Nederlands en Vlaams onderzoeks- en kennisnetwerk resultaten uit het onderzoek aan biologische landbouw dat onder andere gefinancierd wordt door het ministerie van Economische Zaken en de Vlaamse overheid.

Nederlands onderzoeks- & kennisnetwerk voor biologische landbouw & voeding

Het Nederlandse onderzoeks- & kennisnetwerk voor biologische landbouw & voeding bestaat uit Bionext, Louis Bolk Instituut en Wageningen UR.

logo_bioNext_239.png

Bionext, de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding, is belangrijk voor de samenwerking met het wetenschappelijk onderzoek. De ketengroepen en themagroepen van Bionext werken aan de ontwikkeling van hun deelsector, bijvoorbeeld pluimveehouderij of uitgangsmateriaal, waarbij kennisontwikkeling en regelgeving de voornaamste instrumenten zijn. Een ketengroep of themagroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de handel en verwerking en vertegenwoordigers vanuit de primaire sector en vergadert enkele malen per jaar. Onderzoekers van het LBI en de WUR zijn agendalid en vergaderen soms mee. Tussen biologische ondernemers en onderzoeksinstellingen is zo een model van vraaggestuurde kennisontwikkeling opgebouwd, waarmee onderzoeksresultaten kunnen rekenen op praktische toepassing en onderzoeksgeld dus 100% nuttig besteed is.

logo_bolk_239.png

Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk, internationaal kennisinstituut ter bevordering van écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Onze onderzoekers werken op thema’s zoals diergezondheid, agrobiodiversiteit, groene veredeling, duurzaam bodembeheer, voeding en gezondheid. Dankzij nauwe samenwerking met de praktijk blijken onze oplossingen, kennis en adviezen praktisch en goed toepasbaar in het veld, en leiden ze tot een duurzame en gezonde groei van mens, dier, plant en bodem. Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere ministeries, de Europese Commissie, ZonMw, Provincies, waterschappen, natuurorganisaties en het bedrijfsleven.

logo_wageningen_ur_239.png

“To explore the potential of nature to improve the quality of life”: Dat is de missie van Wageningen UR (University & Research centre). Onze 6.500 medewerkers en 10.000 studenten uit ruim honderd landen werken in ons domein van gezonde voeding en leefomgeving overal ter wereld, zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven. De kracht van Wageningen UR ligt in de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten en Wageningen University in de samenwerking vanuit verschillende natuur-, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Daardoor kunnen wetenschappelijke doorbraken snel in de praktijk en in het onderwijs worden vertaald, dat is de Wageningen Aanpak.

Vlaams onderzoeks- & kennisnetwerk voor biologische landbouw & voeding

Het Vlaams onderzoeks- & kennisnetwerk voor biologische landbouw & voeding bestaat uit NOBL, CCBT en BBN. De Biobedrijfsnetwerken zijn een gezamenlijk initiatief van BioForum, Landwijzer en het Louis Bolk Instituut.

BBN239.jpg

De Biobedrijfsnetwerken (BBN) brengen landbouwers samen met als doel landbouwers te helpen bij het uitwisselen van hun ideeën, kennis en ervaringen. Op dit moment bestaan er zeven netwerken: pluimvee, melkvee, vleesvee, vollegrondsgroenten, akkerbouw, geiten, kleinfruit en beschutte teelten. Daarnaast is er ook nog een sectorvakgroep biofruit

NOBL_logo_239_Zonder_regel.jpg

NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en voeding) is het overkoepelend netwerk voor het delen van informatie, ideeën en ervaringen over onderzoek en kennis voor biologische landbouw en voeding in Vlaanderen. De belangrijkste leden zijn onderzoekers, landbouwersorganisaties,  universiteiten en hogescholen, BBN, CCBT en de overheid. Het netwerk wil samenwerking en interactie tussen onderzoekers, overheid en andere stakeholders uit de agri-voedingssector stimuleren en internationale contacten uitbreiden. De leden van het netwerk stellen samen de biologische onderzoeksagenda voor Vlaanderen op.

Logo CCBT_239.png

CCBT (Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt) coördineert en stimuleert het onderzoek voor biologische landbouw in 6 praktijkcentra: Inagro (groenten en akkerbouw); PCG (beschutte teelten en kruiden); pcfruit (fruitteelten); Proefbedrijf Pluimveehouderij (pluimvee); PPK (kleinfruit); PIBO campus vzw (akkerbouw). Voor de biologische dierlijke productie werkt CCBT samen met Wim Govaerts & Co, een private adviesdienst. Samen met BBN en de praktijkcentra worden onderzoeksnoden opgelijst en vertaald naar onderzoeksprojecten. Centraal staat het communiceren van onderzoeksresultaten op maat van de landbouwer.

De financiers